1-L Taushetsplikt

HMS dok.: 1-L

Taushetsplikt

Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for Heimevask, plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han/ hun i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om:

  • noens personlige forhold, eller
  • tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår.

Som personlige forhold regnes ikke fødested, fødselsdato og personnummer, statsborgerforhold, sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted, med mindre slike opplysninger røper et klientforhold eller andre forhold som må anses som personlige.

Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har avsluttet tjenesten eller arbeidet. Han/ hun kan heller ikke utnytte opplysninger som nevnt i denne taushetsplikten i egen virksomhet eller i tjeneste eller arbeid for andre.

Sted/ dato:

Underskrift arbeidstaker: