6-B Medarbeidersamtale MAL

HMS dok.: 6-B

Medarbeider-samtale MAL

Medarbeidersamtale – Navn

Dato

1. NÅ-SITUASJONEN

A. Arbeidsoppgaver

 • Har jeg tilstrekkelig kjennskap til bedriftens strategi, fagmål og hva dette betyr for meg?
 • Hva har vært mine viktigste arbeidsoppgaver og kunder den siste perioden?
 • Hvilke planlagte oppgaver er ikke gjennomført?
 • Har oppgavene svart til de forventningene jeg hadde?
 • Hva interesserer meg mest og minst av de oppgavene jeg har?

B. Arbeidssituasjonen/ kompetanse

 • Er det spesielle grunner til at ting har gått bra / dårlig?
 • Er arbeidsområdet mitt klart definert m.h.t. ansvar, myndighet og fagområde? Bruk eventuell stillingsbeskrivelse som samtaleunderlag.
 • Hvordan har min faglige utvikling vært hittil?
 • Hvordan føler jeg kompetansen stemmer med de arbeidsoppgavene/kundene jeg har?
 • Har det vært stress/ frustrasjoner i forhold til arbeidsoppgavene som jeg ønsker å bemerke?
 • Hva er spesielt tilfredsstillende/ ikke tilfredsstillende ved arbeidet?
 • Hvor flink er jeg til å ivareta min del av sikkerhetsmessige forholdsregler, min taushetsplikt og sikker informasjonsbehandling?
 • Er rutiner og systemer funksjonelle nok?

C. Samarbeidsforhold

 • Hvordan fungerer kommunikasjonen og informasjonsflyten i avdelinga/ bedriften?
 • Hvem er det jeg har samarbeidet mest med?
 • Hvordan vil jeg karakterisere dette samarbeidet?
 • Er det noen sammenheng mellom samarbeidsforholdene og min egen/ andres arbeidsmåte?
 • Er det noen forhold relatert til arbeid/ privatliv som jeg føler bør diskuteres?

2. ØNSKET SITUASJON

Med utgangspunkt i beskrivelsen av nå-situasjonen; velg ut det forholdet eller de forholdene du mener er viktigst å få forandret/ forbedret kommende planperiode. Konkretiser hvordan du ønsker at dette forholdet/ disse forholdene skal være.

A. Arbeidsoppgaver

 • Hvilke nye/ gamle arbeidsoppgaver/ kundegrupper ønsker jeg i planperioden?

B. Arbeidssituasjonen/ kompetanse

 • Hvilken opplæring kan være ønskelig/nødvendig for meg å gjennomføre? (Kurs/opplæring på videregående-, høgskole- eller universitetsnivå)
 • Hva vil kostnadene være ved gjennomføringen av opplæringen?
 • Er det spesielle ferdigheter jeg har behov for å oppøve gjennom trening, oppdrag, veiledning, utplassering e.l.?
 • Hvilke personlige holdninger bør jeg arbeide med å utvikle hos meg selv?

C. Arbeidsoppgaver og arbeidsmål

 • Hvilke oppgaver bør prioriteres i tiden fremover?
 • Hvilke oppgaver er mindre viktige?
 • Hvilke arbeidsmål kan formuleres for kommende periode?
 • Hvilken støtte vil jeg trenge for å kunne nå disse målene?
 • Andre forhold som jeg ønsker bedret?

d. Samarbeidsforhold

 • Hva kan/ må gjøres for å bedre personrelasjonene?
 • Andre forhold som jeg ønsker bedret?

Handlings- og utviklingsplan for neste år